Algemene voorwaarden

God Loves All People
Rauwland 59
7491KN Delden Nederland
KvK Oost Nederland: 58158316
BTW Nummer : NL817763831

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van God Loves All People en op alle door Koper met God Loves All People aangegane overeenkomsten.
 • Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met God Loves All People in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Door het gebruik van de internetsite van God Loves All People en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden als mede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • God Loves All People is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
 • Van datgene wat in deze Algemene Voorwaarden bepaald is, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In dat bijzondere geval  blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
 • God Loves All People behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. God Loves All People is hier op geen enkele wijze aan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of op andere wijze aan koper is verstrekt.
 • Koper en God Loves All People komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van God Loves All People zullen, voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.
 • Alle informatie, afbeeldingen en mededelingen op de website, als zowel de informatie, afbeeldingen en mededelingen die mondeling, telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. God Loves All People garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. (BTW)
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
 • Koper is de prijs verschuldigd die God Loves All People in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door God Loves All People worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 • God Loves All People berekent aan Koper voor elke bestelling een bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten, deze tarieven zijn beschikbaar op de tarieven pagina.

Artikel 4. Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: via I-Deal. God Loves All People kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling door koper, ontvangt hij een betalingsherinnering. Als nog niet voldaan wordt aan zijn betalingsverplichting ontvangt hij een tweede en evt. derde herinnering die administratiekosten met zich meebrengen.  Mocht Koper hierna nog niet overgaan tot betaling, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten van welke aard dan ook, die God Loves All People als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens betalingsverplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van Koper.
 • In geval van niet-tijdige betaling is God Loves All People bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • God Loves All People behoudt zich het recht voor om Kopers die niet of niet-tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen, in de toekomst als klant te weigeren.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft God Loves All People ernaar om bestellingen die op werkdagen voor 13:00 ‘s middags zijn geplaatst dezelfde dag nog te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De klant kan de overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan 30 dagen.
 • Indien de koper een product bestelt, dat tijdelijk niet op voorraad is, zal dat op de website worden aangegeven. Indien mogelijk zal er een mededeling staan over de vermoedelijke levertijd.
 • Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij God Loves All People, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 6. Herroepingsrecht – Ruilen – Retourneren

 • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Over bestellingen die beschadigd, dubbel, verkeerd of te laat geleverde zijn, wordt Koper verzocht binnen drie dagen contact op te nemen met God Loves All People.
 • Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen, of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het herroepingsrecht heeft. Dit houdt in dat hij zonder boete en zonder opgaaf van reden de bestelling binnen 14 dagen kan retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Koper. De hierbij gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van Koper.
 • Tijdens het termijn waarin Koper kan beschikken over zijn herroepingsrecht, zal Koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 • Bestelde artikelen kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 • God Loves All People staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Mocht Koper van mening zijn dat zijn bestelling hier niet aan voldoet, wordt hij verzocht contact op te nemen met God Loves All People.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • God Loves All People is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van God Loves All People. God Loves All People is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • Indien God Loves All People, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
              – indien slijtage als normaal kan worden beschouwd;
              – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
              – indien beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid of nalatigheid door Koper of derden.
 • Koper is gehouden God Loves All People te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen God Loves All People mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.
 • In geval van garantie is Koper verplicht het product aan God Loves All People te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht God Loves All People zich tot het leveren van een gelijkwaardig product of tot het retourneren van het aankoopbedrag, mits anders overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat koper al wat hij ter zake van enige overeenkomst met God Loves All People is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 • Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Overmacht

 • In geval van overmacht is God Loves All People niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij God Loves All People haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, evenals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten.
 • Het is Koper verboden gebruik te maken, het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van God Loves All People haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • God Loves All People zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. God Loves All People neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.